You are here: Home บริการหลัก เงื่อนไขการฝากขายสินค้า
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
เงื่อนไขการฝากขายสินค้า
1. ผู้ฝากขายเครื่องจักรจะต้องทำสัญญาฝากขาย FR.RB005-3
2. บริษัทฯ จะรับฝากขายก็ต่อเมื่อผู้ฝากขายยอมรับราคาที่จะขายที่มีความเป็นไปได้ในสภาวะการปัจจุบัน (บริษัทฯสามารถช่วยประเมินราคาให้ได้
และบริษัทฯ สามารถดำเินินการขายได้ทันทีนับตั้งแต่ผู้ฝากขายมีการทำสัญญาฝากขายหรือเข้าใจเงื่อนไขการฝากขายแล้ว 
3. ผู้ซื้ออาจซื้อผ่านบริษัทมิสเตอร์ทอม เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มการรับประกันหรือเพื่อการปรับปรุง, ซ่อมแซมสภาพเครื่องจักรหรือสินค้าเพื่อเติม
หรือเพื่อความปลอดภัย ในการซื้อขาย ดังนั้น ผู้ฝากขายจะต้องเปิด Bill หรือใบกำกับภาษีผ่านบริษัทมิสเตอร์ทอมฯ 
4. ผู้ฝากขายต้องแจ้งข้อมูลตามจริงว่าเครื่องจักรหรือสินค้าที่ฝากขายนั้นมีหรือไม่มีพันธะ หนี้สินใด ๆ ผูกพัน เป็นทรัพย์สินของผู้ฝากขายเองหรือได้
รับมอบอำนาจในการฝากขายจากใคร 
5. ผู้ฝากขายจะต้องแจ้งข้อมูลตามจริงว่า เครื่องจักรหรือสินค้าที่ฝากขายนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้ฝากขายเองหรือได้รับอำนาจในการฝากขายจากใคร 
6. ผู้ฝากขายจะให้บริษัทฯ เป็นผู้ขายตามราคาที่ตกลงไว้ 
7. ระยะเวลาในการรับฝากขายมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีการทำสัญญาฝากขายและหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ บริษัทฯ และผู้ฝากขาย
พิจารณาต่อสัญญาอีกครั้งหากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่รับต่อสัญญาการฝากขายอีก ให้บริษัทฯทำการยกเลิกการฝากขายทันที 
8. บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ฝากขาย ในระหว่างที่ทำการขายและการทำตลาด ซึ่งยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น 
9. เมื่อบริษัทฯ ทำการขายเครื่องจักรหรือสินค้าได้แล้วจะแจ้งผู้ฝากขายทราบ และชำระเงิืนให้ผู้ฝากขายก่อนที่จะมีการขนย้ายเครื่องจักรหรือสินค้าออกไป
จากสถานที่จัดเก็บซึ่งบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการค่าทำการตลาดและค่าจัดการขาย เมื่อผู้ซื้อนั้นมาจากบริษัท มิสเตอร์ทอมฯ เป็นผู้ติดต่อหรือแนะนำมา
เท่านั้นโดยคิดอัตราค่าบริการดังนี้ 

5% ของราคาขายจริง กรณีเป็นการขายเครื่องจักรและเครื่องมือที่ซึ่งสามารถขนย้ายได้ 
จากยอดขาย 1.5 ล้านบาทขึ้นไป (คิดจากผู้ฝากขายต่อการขายทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น) 
10% ของราคาขายจริง กรณีเป็นการขายเครื่องจักรและเครื่องมือที่ซึ่งสามารถขนย้ายได้ 
จากยอดขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท (คิดจากผู้ฝากขายต่อการขายทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น) 
3% ของราคาขายจริง กรณีเป็นการขายอาคาร/โรงงาน/ที่ดิน (คิดจากผู้ฝากขายต่อการขายทุกครั้งหลังจากมี การซื้อ-ขายเกิดขึ้น) 
** ค่าทำการตลาดข้างต้นนี้ไม่รวมค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% โดยให้บริษัทฯ สามารถหักค่าทำการตลาด ซึ่งเป็นของตนตามข้อตกลงใน
"เืงื่อนไขการฝากขาย" ก่อนการชำระเงินให้แก่ผู้ฝากเครื่องจักรได้ 
10. ผู้ฝากขายสามารถขายเครื่องจักรหรือสินค้าที่ฝากขายได้เอง หรือให้บุคคลอื่นช่วยขายได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้กับบริษัทฯ แต่จะต้อง
แจ้งให้บริษัทฯทราบเพื่อทำการยกเลิกรายการที่ขายไปแล้วออกไปหรือทำการยกเลิกสัญญาการฝากขาย 
11. ผู้ฝากขายสามารถยกเลิกสัญญา "สัญญาฝากขาย" ได้ก่อนกำหนดระยะการฝากขายสิ้นสุดลงแต่จะต้องแจ้งบริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน 
12. ผู้ฝากขายและบริษัทฯ จะต้องปิดเป็นความลับโดยไม่บอกกล่าวหรือแสดงราคาขายที่ขายให้กับผู้ที่ซื้อเครื่องจักรหรือสินค้านี้แก่สาธารณะชน
หรือบุคคลอื่นทราบ (เืพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อในการขายอีกทอดหนึ่ง) 
13.บริษัทฯ สามารถซื้อเครื่องจักรหรือสินค้าที่ฝากขายเองได้โดยซื้อในราคาที่หักค่าการตลาดแล้ว โดยชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากการเปิด P/O
.ให้แก่ผู้ฝากขายแล้ว 
14. ผู้ฝากขายจะมี Spec/รูป/ราคา ที่ซื้อมาครั้งแรกแจ้งบริษัทฯ หรือแจ้งบริษัทฯให้เข้าไปช่วยจัดเตรียมข้อมูลร่วมด้วย 
15. บริษัทฯ ยินดีรับฝากเครื่องจักรไว้ในโกดังของบริษัทฯ ปรึกษากับผู้ฝากขายขอให้ท่านศึกษา "เงื่อนไขการฝากเครื่องจักรไว้ในโกดังเพื่อให้ขาย"
เพื่อความเข้าใจต่อไป 
16.เมื่อมีผู้ซื้อ จ่ายเงินมัดจำเพื่อจะซื้อมาให้บริษัทฯปรึกษากับผู้ฝากขายเพื่อทำสัญญาการมัดจำหรือสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป และหากผู้ซื้อผิดสัญญา
จนทำให้เงินมัดจำถูกยึดไปโดยผู้ฝากขาย บริษัทฯ จะไม่คิดค่าการตลาดใด ๆ จากผู้ฝากขาย 
17. กรณีมีผู้ฝากขายโครงสร้าง, ตัวอาคารหรือทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าน่าจะมีปัญหาในการซื้อขายรื้อถอน ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เช่าการซื้อขาย
สิ่งนั้นจะต้องให้เจ้าของสถานที่จริงนั้นทราบและอนุญาตก่อนมีการซื้อ-ขาย หรือการชำระเงินหรือการรื้อถอนเคลื่อนย้ายใด ๆ

บริษัทมิสเตอร์ทอมฯ ไม่ต้องการให้มีการหักหลัง หรือโกงกัน หรือการค้ากำไรเกินควรเกิดขึ้น 
เพราะทุกธุรกิจจำเป็นต้อง พึ่งพากันในระยะยาว 
จึงขอให้นักธุรกิจทุกท่านทำธุรกิจแบบมืออาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงของท่านตลอดไป "เพราะโลกมันแคบ" 
จึงควรถือคติ "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน"

เงื่อนไขการฝากเครื่องจักรไว้ที่โกดังของบริษัทมิสเตอร์ทอมฯ เพื่อให้ขาย


1. ผู้ฝากเครื่องจักรจะต้องทำสัญญาฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขาย FR.RB005
2. บริษัทฯ จะรับฝากเครื่องจักรก็ต่อเมื่อผู้ฝากเครื่องจักรยอมรับราคาที่จะขายที่มีความเป็นไปได้ในสภาวะการปัจจุบัน และบริษัทสามารถ
ดำเนินการขายได้ทันทีนับตั้งแต่มีการขนย้ายเครื่องจักรเข้ามาเก็บในโกดังของบริษัทฯ 
3.ผู้ซื้ออาจซื้อผ่านบริษัทมิสเตอร์ทอม เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มการรับประกันหรือเพื่อการปรับปรุง. ซ่อมแซมสภาพเครื่องจักร
เพิ่มเติมหรือเพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย ดังนั้นผู้ฝากเครื่องจักร จะต้องเปิด Bill หรือใบกำกับภาษีผ่านบริษัทมิสเตอร์ทอมฯ 
4. ผู้ฝากเครื่องจักรต้องรับประกันว่าเครื่องจักรที่ฝากขายนี้ ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ ผูกพันและเป็นทรัพย์สินผู้ฝากเครื่องจักรจริง หรือ
ได้รับมอบอำนาจในการฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขายจริง 
5.ผู้ฝากเครื่องจักร จะให้บริษัทฯ เป็นผู้ขายและเป็นผู้จัดเก็บเครื่องจักรที่ฝากขายตามราคาที่ตกลงไว้ 
6. ระยะเวลาในการรับฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขายนั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่มีการขนย้ายเครื่องจักร เข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือสถานที่
จัดเก็บของบริษัทฯ และหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ บริษัทฯพิจารณาต่อสัญญาอีกครั้ง หากบริษัทฯ ไม่รับต่อสัญญาการฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขาย
อีกให้ผู้ฝากเครื่องจักรทำการขนย้ายเครื่องจักรที่ฝากขายออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันหลังจากได้มีการแจ้งผู้ฝากเครื่องจักร โดยเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผู้ฝากเครื่องจักรไม่ต้องชำระค่าทำการตลาด หรือค่าฝากใด ๆ แก่บริษัทฯ 
7. บริษัทฯ จะไม่คิดค่ารับฝากจากผู้ฝากเครื่องจักรในระหว่างที่รอการขาย 
8. ผู้ฝากเครื่องจักรสามารถขายเครื่องจักรที่ฝากขายได้เองหรือให้บุคคลอื่นช่วยขายได้โดยหากผู้ฝากเครื่องจักร จะนำเครื่องจักรจะนำเครื่องจักรดังกล่าว
ออกไปจากสถานที่จัดเก็บด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามในระยะเวลาในสัญญาการฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขายนั้นบริษัทฯ จะืถือว่าเป็นการขายแล้วทั้งสิ้น โดย
ผู้ฝากเครื่องจักรจะต้องจ่ายค่าทำการตลาดตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตาม "เงื่อนไขการฝากขาย" โดยการชำระก่อนทำการย้ายเครื่องจักรออกจาก
โกดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทฯ โดยค่าทำการตลาดนั้นจะคำนวณจากราคาขายทีตั้งไว้ตามข้อ 5 โดยไม่คำนึงว่าผู้ฝากเครื่องจักรจะขายในราคาเท่าไหร่ก็ตาม 
9.เมื่อบริษัทฯ ทำการขายเครื่องจักรได้แล้วจะต้องแจ้งผู้ฝากเครื่องจักรทราบและชำระเงินให้ผู้ฝากเครื่องจักร ก่อนที่จะมีการขนย้ายเครื่องจักรออกไป
จากสถานที่จัดเก็บโดยให้บริษัทฯ สามารถหักค่าทำการตลาดซึ่งเป็นของตนเองตามข้อตกลงตามข้อตกลงใน "เงื่อนไขการฝากขาย" ก่อนการชำระเงิน
ให้แก่ผู้ฝากเครื่องจักรได้ 
10. ผู้ฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขายสามารถยกเลิกสัญญา "สัญญาการฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขาย" ได้ก่อนกำหนดการับฝากสิ้นสุดแต่จะต้องจ่ายค่าทำการตลาด
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตาม "เงื่อนไขการฝากขาย" ซึ่งบริษัทฯถือว่าเป็นการขายแล้วโดยการชำระก่อนทำการขนย้ายเครื่องจักรออกจากโกดังเก็บ
เครื่องจักรของบริษัทฯ 
11. สถานที่จัดเก็บเครื่องจักรคือโกดังของบริษัทฯ กรณีการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บบริษัทฯ จะแจ้งผู้ฝากเครื่องจักรเพื่อให้ขายทราบก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ 
12.บริษัทฯ จะเก็บรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนวันแรกที่เครื่องจักรเข้ามาถึงโกดังจัดเก็บและ
จะดูแลทำความสะอาดตลอดเวลาและจะดูแลมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ใด ๆ สูญหาย (ยกเว้นการเกิดอัคคีภัย
และอุทกภ้ย, วาตภัย, อุบัติภัย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือภัยจากสงครามใด ๆ) 
13. ผู้ฝากเครื่องจักรสามารถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ฝากขายได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ โดย
แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามา 1 วัน 
14. ผู้ฝากเครื่องจักรและบริษัทฯ จะต้องปิดเป็นความลับโดยไม่บอกกล่าวหรือแสดงราคาขายที่ขายให้กับผู้ที่ซื้อ
เครื่องจักรนี้แก่สาธารณะชน หรือบุคคลอื่นทราบ (เพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อในการขายอีกทอดหนึ่ง) 
15. บริษัทฯ สามารถซื้อเครื่องจักรที่ฝากขายได้โดยซื้อในราคาทีหักค่าการตลาดแล้ว โดยชำระเงินภายใน 7 วัน
หลังจากการเปิด P/O ให้แก่ผู้ฝากเครื่องจักรแล้ว
ป้ายโฆษณา

SERVICE ENGINEERING

บริการด้านเครื่องจักร และอะไหล่ (ทั้งในและต่างประเทศ) รับซ่อม-ขนย้ายเครื่องจักร, รับรื้อถอนติดตั้งเครื่องจักร, รับจัดหาอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องจักรรายเดือน/ปี
ป้ายโฆษณา

PROJECT GENERATOR

รับออกแบบ, ปรับปรุงให้คำปรึกษาติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน
ป้ายโฆษณา

ELECTRIC Power Plant

รับออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (แรงสูง-แรงต่ำ) ทั้งในและนอกอาคาร
ป้ายโฆษณา

BAUMULLER

ขายเซอร์โวมอเตอร์, เอซีและดีซีมอเตอร์, พีแอลซี, Controller, Driver Motor จากเยอรมัน
ป้ายโฆษณา

SIKO

ขายอุปกรณ์วัด และบอกระยะ การปรับแต่งในเครื่องจักร จากเยอรมัน
ป้ายโฆษณา

FMS

เครื่องควบคุมการตึง-หย่อนวัสดุ/ชิ้นงาน เครื่องวัดการตึง-หย่อน เครื่องวัดแรงตึง – หย่อน เครื่องตรวจจับแรงตึง – หย่อน
ป้ายโฆษณา

POWTRAN

ผู้นำ และมืออาชีพด้าน Inverter และ Soft starter จากประเทศจีน
ป้ายโฆษณา

ANTHONE

ผู้นำ และมืออาชีพ ด้านอุปกรณ์ตรวจวัดไฮเทค, Power meter และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหาร จากประเทศจีน
ป้ายโฆษณา

WENRUI MACHINERY

The Pacesetter of Pulping Equipments and Technologies of China Papermaking Industry
ป้ายโฆษณา

GAOXIN

ขายเครื่องจักร และเครื่องมือ ในกระบวนการผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ ยี่ห้อ GAOXIN จากจีน
ป้ายโฆษณา

ZHENG DA QING KE HI-TECH MACHINERY

The Manufacture for Drying System in Pulping process.Tobacco Pulp paper process / Turnkey project.
ป้ายโฆษณา

PULP & PAPER MACHINE

ขายเครื่องจักร และเครื่องมือในการผลิต กระดาษ และเยื่อกระดาษ ทั้งระบบ
ป้ายโฆษณา

JIEH HONG

ขายเครื่องบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม-ของเหลว ทั้งไลน์การผลิต ทั้งบรรจุในขวดพลาสติก และขวดแก้ว
ป้ายโฆษณา

JANGLIAN COMPANY

ขาย Stoker Boiler, โรงกำเนิดไฟฟ้า, ถัง Pressure Vessel, เครื่องกำจัดฝุ่นแบบ Bagfilter ยี่ห้อ Jiang lian จากรัฐวิสาหกิจจีน
ป้ายโฆษณา

SIC

ขายเครื่องมือวัดสำหรับงาน Turnkey Project เครื่องมือวัด/ตรวจจับทั้ง Plant ในโรงงานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Sichuan รัฐวิสาหกิจจีน
ป้ายโฆษณา

ขายสินค้ามือสอง

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล (Renewalle Rngergy,Biodiessel,Ethand Equipment) 2. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Industry) 3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, น้ำมัน,แก๊ส,เหมืองแร่ (Heavy industry for Pertrochemical / oil 4. เครื่องจักรกลและเครื่องมืองานก่อสร้าง (Construction Equipment) 5. อุตฯ อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic, Electric Appliance Industry) 6. อุตสาหกรรม ที่นอน, ที่นั่ง, โซฟา (Upholstery Industry) 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม (Textile & Garment Industry) 8. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และรองเท้า (Leather & Footware Industry) 9. อุตสาหกรรมงานไม้ (Wood Working Industry) 10. อุตสาหกรรมงานเหล็ก (Metal Working Industry) 11. อุตสาหกรรมหนัก,โรงถลุง,ผลิตเหล็ก,ทองแดง,อลูมิเนียม(Heavy industry furnace for metal,copper,Aluminiam,etc) 12. อุตสาหกรรมพลาสติก และยาง (Plastic & Rubber processing Industry) 13. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์หีบห่อ, แพ็กกิ้ง (Printing & Packing Industry) 14. อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ (Pulp & Paper Industry) 15. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานรีไซเคิล (Environment protection and recycle equipment) 16. อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง, โรงผลิตไฟฟ้า, ตู้ไฟฟ้า, สายไฟ (Genarator,Electric powerplant,tranformer,cabinet, 17. รอก, เครน, ลิฟท์, ชั้นวางของ, เครื่องชั่งน้ำหนัก, มอเตอร์, เกียร์ (Motor,Gear,Hoitz,Over head crane,Lifter,Evalator,Converye 18. อุตสาหกรรมยา,เครื่องสำอางค์, เคมีและเครื่องมือแพทย์ (Cosmetic, pharmaceutical,Hospital equipment, Medical, Chemical Industry 19. ปั้มลม, บอยล์เลอร์,เบิรนเนอร์, ฮีตเตอร์,ชีลเลอร์,ฮีตเอ็กเชนเจอร์ (Air compreser, Boiler, Heat Exchanger, Heater, Chiller) 20. ยานพาหนะขนส่ง, โฟลค์ลิฟท์, รถเครน, โฟล์คแฮนด์ (Truck, Folklift, Forkhand, Mobile crane) 21. อุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages Industry) 22. อุตสาหกรรมกระจก และขวด, เซรามิกส์ (Glass & Bottle Processing,Ceramic Industry) 23. อุตสาหกรรมทางการเกษตร,ฟาร์ม,อาหารสัตว์,ปุ๋ย,แป้งมัน,น้ำตาล,โรงสีข้าว (Agriculture Industry, Farm,Animal food, Fertilizer) 24. อู่ซ่อมรถยนต์,ศูนย์รถยนต์ (Garage and car work shop) 25. ธุรกิจขนาดย่อม และร้านค้าทั่วไป (SME Business & Supermarket) 26. อาคาร, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสำเร็จรูป, ที่ดิน (Building, Office,Land, Warehouse, Factory for sale) 27. อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป (Office Equipment for Sale) 28. เครื่องจักร, เครื่องมือ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต, วาล์ว, ท่อ ในโรงงาน (Equipment in process of production, Tank ,Mixing,Val 29. อุตสาหกรรมอื่นๆ และของเหลือใช้ในงาน (Other machine,Asset,Rawmatt,Equipment)

รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ส่วนของการดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ป้ายโฆษณา

ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

ป้ายโฆษณา